Công văn 28/2013/TCHQ-TXNK

Công văn 28/2013/TCHQ-TXNK Thuế nhập khẩu hàng hóa dự án điện BOT Phú Mỹ 2-2 Tải về Công văn 28/2013/TCHQ-TXNK về thuế nhập khẩu hàng hóa dự án điện BOT Phú Mỹ 2-2 do Tổng cục Hải quan ban hành. BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------------- Số: 28/TCHQ-TXNK V/v thuế nhập khẩu hàng hóa dự án điện BOT...

Có thể bạn quan tâm:

Công văn 28/2013/TCHQ-TXNK

Thuế nhập khẩu hàng hóa dự án điện BOT Phú Mỹ 2-2 Tải về

stt thả thính | cap thả thính

Công văn 28/2013/TCHQ-TXNK về thuế nhập khẩu hàng hóa dự án điện BOT Phú Mỹ 2-2 do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ————– Số: 28/TCHQ-TXNK V/v thuế nhập khẩu hàng hóa dự án điện BOT Phú Mỹ 2-2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————————-

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 001/MECO/NK ngày 30/10/2012 của Công ty năng lượng Mê Kông về đề nghị miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc dự án Nhà máy điện BOT Phú Mỹ 2-2, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 103 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì cơ quan Hải quan chỉ thực hiện việc miễn thuế đối với các trường hợp đăng ký tờ khai hải quan sau khi đăng ký Danh mục. Các trường hợp đăng ký tờ khai hải quan phát sinh trước ngày đăng ký Danh mục, cơ quan hải quan lập hồ sơ báo cáo về Bộ Tài chính để xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể.

Qua xem xét nội dung phản ánh tại công văn số 001/MECO/NK và việc báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại công văn số 2363/HQBRVT-TXNK ngày 28/11/2012, do tất cả các tờ khai nhập khẩu hàng hóa phục vụ dự án nêu trên Công ty không làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, do đó, để có cơ sở trình Bộ xử lý kiến nghị của Công ty, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện kiểm tra hồ sơ sổ sách chứng từ kế toán, thực tế sử dụng hàng hóa theo quy định tại dự án, báo cáo cụ thể toàn bộ sự việc và có ý kiến đề xuất xử lý cụ thể về Tổng cục trước ngày 25/01/2013.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty năng lượng Mê Kông biết và thực hiện.

Nơi nhận: – Như trên; – Phó TCT Hoàng Việt Cường (để b/c); – Cục Hq TP. Hồ Chí Minh (để biết); – Công ty năng lượng Mê Kông (để t/h); (Thị trấn Phú Mỹ, Tân Thành, tỉnh BR-VT) – Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK PHÓ CỤC TRƯỞNG (đã ký) Lưu Mạnh Tưởng

| Hỏi đáp pháp luật | Tag: . . .