Công văn 29/2013/TCHQ-TXNK

Công văn 29/2013/TCHQ-TXNK Thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng nguyên phụ liệu bị hỏa hoạn Tải về Công văn 29/2013/TCHQ-TXNK về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng nguyên phụ liệu bị hỏa hoạn do Tổng cục Hải quan ban hành. BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------------- Số: 29/TCHQ-TXNK V/v thuế nhập khẩu, thuế GTGT nguyên phụ...

Có thể bạn quan tâm:

Công văn 29/2013/TCHQ-TXNK

Thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng nguyên phụ liệu bị hỏa hoạn Tải về

stt thả thính | cap thả thính

Công văn 29/2013/TCHQ-TXNK về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng nguyên phụ liệu bị hỏa hoạn do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ————– Số: 29/TCHQ-TXNK V/v thuế nhập khẩu, thuế GTGT nguyên phụ liệu bị hỏa hoạn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————————-

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 1051/HQHN-TXNK của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc miễn, giảm, không thu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu, máy móc bị thiệt hại do hỏa hoạn của Công ty TNHH Song Ngân, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo nội dung trình bày và hồ sơ gửi kèm tại công văn số 1051/HQHN-TXNK ngày 17/5/2012 của Cục Hải quan Hà Nội thì tại công văn xác nhận bồi thường bảo hiểm số 1629/PVI-QLRR ngày 10/8/2010 do cơ quan bảo hiểm xác nhận đã bồi thường chi phí hợp lý khắc phục tổn thất không bao gồm thuế giá trị gia tăng, tuy nhiên, ngày 14/5/2012 cơ quan bảo hiểm lại có công văn số 665/PVIBH-GQKN xác nhận bồi thường chi phí hợp lý cho Công ty không bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế nhập khẩu.

Để có cơ sở trình Bộ Tài chính xem xét xử lý thuế nhập khẩu đối với nguyên phụ liệu nhập khẩu bị thiệt hại do hỏa hoạn của Công ty TNHH Song Ngân, Tổng cục đề nghị Cục Hải quan Hà Nội yêu cầu Công ty làm rõ trong văn bản xác nhận bồi thường bảo hiểm của cơ quan bảo hiểm nêu trên không bao gồm cả thuế giá trị gia tăng và thuế nhập khẩu hay chỉ không bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết.

Nơi nhận: – Như trên; – C.ty TNHH Song Ngân; (Tổ 5, khối 2B, Đức Giang, Long Biên, HN) – Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK PHÓ CỤC TRƯỞNG (đã ký) Lưu Mạnh Tưởng

| Hỏi đáp pháp luật | Tag: . . . .