Công văn 50/TCT-CS

Công văn 50/TCT-CS Thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu tạm nhập tái xuất Tải về Công văn 50/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu tạm nhập tái xuất do Tổng cục Thuế ban hành. BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------------- Số: 50/TCT-CS V/v thuế GTGT đối với xăng dầu tạm nhập tái xuất. CỘNG HOÀ XÃ HỘI...

Có thể bạn quan tâm:

Công văn 50/TCT-CS

Thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu tạm nhập tái xuất Tải về

stt thả thính | cap thả thính

Công văn 50/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu tạm nhập tái xuất do Tổng cục Thuế ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ————- Số: 50/TCT-CS V/v thuế GTGT đối với xăng dầu tạm nhập tái xuất.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————————-

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

Công ty cổ phần thương mại và năng lượng Maple (142D/40A Cô Giang, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 12/2012/CV-MAPLE ngày 2/10/2012 của Công ty cổ phần thương mại và năng lượng Maple về thuế GTGT đối với xăng dầu tạm nhập, tái xuất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 20 mục II phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và khoản 20 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT đối với hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu.

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để gia công xuất khẩu xăng dầu.

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 2.1 mục IV phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về lập hóa đơn GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và điểm 2.1 Phụ lục 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Trường hợp theo trình bày của Công ty Cổ phần thương mại và năng lượng Maple tại công văn số 12/2012/CV-MAPLE ngày 2/10/2012 nêu trên, Công ty ký hợp đồng đại lý với các doanh nghiệp được phép nhập khẩu xăng dầu theo diện tạm nhập tái xuất để bán tái xuất xăng dầu tạm nhập tái xuất cho tàu biển nước ngoài cập cảng Việt Nam hoặc tàu biển Việt Nam chạy tuyến quốc tế, nếu các hoạt động này đảm bảo đầy đủ thủ tục và phù hợp với quy định về kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu tại Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để gia công xuất khẩu xăng dầu thì thuộc trường hợp hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Khi doanh nghiệp xăng dầu được phép nhập khẩu xăng dầu theo diện tạm nhập tái xuất lập hóa đơn cho Công ty Cổ phần thương mại và năng lượng Maple và khi Công ty Cổ phần thương mại và năng lượng Maple xuất hóa đơn cho chủ tàu biển, trên hóa đơn ghi rõ là hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu không chịu thuế GTGT; giá trên hóa đơn ghi theo giá bên mua phải trả cho bên bán, dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi và gạch bỏ. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho hoạt động tạm nhập, tái xuất xăng dầu không được khấu trừ. Công ty Cổ phần thương mại và năng lượng Maple phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về điều kiện, thủ tục, thực tế hoạt động kinh doanh xăng dầu tạm nhập, tái xuất.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần thương mại và năng lượng Maple biết./.

Nơi nhận: – Như trên; – Cục Thuế TP Hồ Chí Minh; – Vụ PC, CST-BTC; – Tổng cục Hải quan; – Vụ PC-TCT; – Lưu: VT, CS (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG (đã ký) Cao Anh Tuấn

| Hỏi đáp pháp luật | Tag: . . .