Công văn 56/2013/TCHQ-TXNK

Công văn 56/2013/TCHQ-TXNK Vướng mắc thuế bảo vệ môi trường Tải về Công văn 56/2013/TCHQ-TXNK về vướng mắc thuế bảo vệ môi trường do Tổng cục Hải quan ban hành. BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------------ Số: 56/TCHQ-TXNK V/v vướng mắc thuế BVMT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc...

Có thể bạn quan tâm:

Công văn 56/2013/TCHQ-TXNK

Vướng mắc thuế bảo vệ môi trường Tải về

stt thả thính | cap thả thính

Công văn 56/2013/TCHQ-TXNK về vướng mắc thuế bảo vệ môi trường do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ———— Số: 56/TCHQ-TXNK V/v vướng mắc thuế BVMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————————-

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1959/HQĐNa-TXNK ngày 30/11/2012 của Cục Hải quan Đồng Nai về việc vướng mắc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/09/2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/1/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường quy định như sau:

“2.4. Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài (bao gồm cả hàng hóa xuất khẩu được gia công từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu) do cơ sở sản xuất (bao gồm cả gia công) trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu thì cơ quan hải quan không thu thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa xuất khẩu và nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công sau đó xuất khẩu ra nước ngoài khi nhập khẩu.

… Ví dụ 6: Doanh nghiệp A nhập khẩu 40 kg túi ni lông về để gia công thêm một số chi tiết như in nhãn hoặc gia công thêm để thành sản phẩm khác so với túi ni lông ban đầu nhập khẩu, sau đó xuất khẩu thì Doanh nghiệp A không phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với 40 kg túi ni lông nêu trên khi nhập khẩu…”

Trường hợp Công ty TNHH Storsack Việt Nam nhập khẩu mặt hàng bao PE theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu để lồng vào bao bì dệt PP rồi xuất khẩu ra nước ngoài có tờ khai nhập khẩu từ ngày 15/11/2012 (ngày Thông tư số 159/2012/TT-BTC của bộ Tài chính có hiệu lực) thì bao PE do Công ty nhập khẩu không thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường theo quy định nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đồng Nai biết và thực hiện./.

Nơi nhận: – Như trên; – Lưu: VT, TXNK (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Hoàng Việt Cường

| Hỏi đáp pháp luật | Tag: . . . .