Công văn 58/TCT-CS

Công văn 58/TCT-CS Hóa đơn cho hàng hóa tiêu dùng nội bộ Tải về Công văn 58/TCT-CS về lập hóa đơn cho hàng hóa tiêu dùng nội bộ do Tổng cục Thuế ban hành. BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------------- Số: 58/TCT-CS V/v lập hóa đơn cho hàng hóa tiêu dùng nội bộ. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ...

Có thể bạn quan tâm:

Công văn 58/TCT-CS

Hóa đơn cho hàng hóa tiêu dùng nội bộ Tải về

stt thả thính | cap thả thính

Công văn 58/TCT-CS về lập hóa đơn cho hàng hóa tiêu dùng nội bộ do Tổng cục Thuế ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ————- Số: 58/TCT-CS V/v lập hóa đơn cho hàng hóa tiêu dùng nội bộ.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————————-

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: Công ty CPĐT khoáng sản Quảng Ngãi.

Trả lời công văn số 248/2012/CV-TCKT ngày 28/11/2012 và công văn số 175/2012/CV-TCKT ngày 29/8/2012 của Công ty CPĐT khoáng sản Quảng Ngãi nêu vướng mắc về lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa tiêu dùng nội bộ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ tại điểm 1.3 mục I phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 28/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giá tính thuế GTGT quy định:

“1.3. Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng cho, trả thay lương cho người lao động, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

Hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ là hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng cho tiêu dùng của cơ sở kinh doanh, không bao gồm hàng hóa, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh của cơ sở.

Hàng hóa luân chuyển nội bộ như xuất hàng hóa để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh không phải tính, nộp thuế GTGT”.

Căn cứ tại điểm 2.6 mục IV phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về hóa đơn chứng từ mua bán hàng hóa, dịch vụ như sau:

“2.6. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất hàng hóa cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán, cơ sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

a) Sử dụng hóa đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau;

b) Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ; Sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hóa xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ.

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng khi bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua, đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về cơ sở có hàng hóa điều chuyển hoặc cơ sở có hàng hóa gửi bán (gọi chung là cơ sở giao hàng) để cơ sở giao hàng lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng.

Trường hợp cơ sở có số lượng và doanh số hàng hóa bán ra lớn, Bảng kê có thể lập cho 05 ngày hay 10 ngày một lần. Trường hợp hàng hóa bán ra có thuế suất thuế GTGT khác nhau phải lập bảng kê riêng cho hàng hóa bán ra theo từng nhóm thuế suất.

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng thực hiện kê khai nộp thuế GTGT đối với số hàng xuất bán cho người mua và được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT của cơ sở giao hàng xuất cho”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty CPĐT Khoáng sản Quảng Ngãi (Công ty) có hoạt động chế biến đất đá nguyên liệu, đá xây dựng… vừa bán ra vừa xuất dùng phục vụ để san lấp mặt bằng cho dự án phục vụ hoạt động kinh doanh bất động sản thì khi Công ty xuất dùng đất đá nguyên liệu, đá xây dựng cho hoạt động kinh doanh bất động sản, Công ty đã sử dụng hóa đơn GTGT là đúng quy định. Công ty không phải điều chỉnh doanh thu nội bộ.

Tổng cục Thuế trả lời Công ty CPĐT khoáng sản Quảng Ngãi được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG (đã ký) Cao Anh Tuấn

| Hỏi đáp pháp luật | Tag: . . . .