Công văn 60/TCT-DNL

Công văn 60/TCT-DNL Thuế giá trị gia tăng của hoạt động chuyển nhượng dự án Tải về Công văn 60/TCT-DNL về thuế giá trị gia tăng của hoạt động chuyển nhượng dự án do Tổng cục Thuế ban hành. BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ----------- Số: 60/TCT-DNL V/v thuế GTGT của hoạt động chuyển nhượng dự án CỘNG HOÀ XÃ HỘI...

Có thể bạn quan tâm:

Công văn 60/TCT-DNL

Thuế giá trị gia tăng của hoạt động chuyển nhượng dự án Tải về

stt thả thính | cap thả thính

Công văn 60/TCT-DNL về thuế giá trị gia tăng của hoạt động chuyển nhượng dự án do Tổng cục Thuế ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ———– Số: 60/TCT-DNL V/v thuế GTGT của hoạt động chuyển nhượng dự án

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————————-

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1060/2012/CV-HT1 ngày 21/9/2012 của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 đề nghị hướng dẫn thực hiện chính sách thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng dự án. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Dự án Nhà máy xi măng Cam Ranh của Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng được đầu tư bằng vốn vay thương mại, sau đó chuyển nhượng lại cho Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 bao gồm tiền thuê đất và các tài sản gắn liền trên đất. Việc chuyển nhượng dự án không gắn với việc chấm dứt hoạt động của Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng nên phải tuân thủ các điều kiện và thủ tục chuyển nhượng vốn. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng này không làm thay đổi vốn điều lệ, số cổ đông cũng như vốn góp của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng. Do vậy, đây không phải là hoạt động chuyển nhượng vốn mà là chuyển nhượng tài sản gắn liền với chuyển nhượng quyền thuê đất.

Theo quy định tại Điều 11, Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ thì: Hoạt động chuyển nhượng dự án thuộc đối tượng chịu thuế Giá trị gia tăng với thuế suất 10%.

Theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính thì: Chuyển quyền sử dụng đất là đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ quy định trên, Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng phải lập hóa đơn, khai, nộp thuế Giá trị gia tăng đầu ra với thuế suất 10% như sau:

– Trường hợp chuyển nhượng dự án đã bao gồm tiền thuê đất thì giá tính thuế là giá chuyển nhượng dự án trừ (-) tiền thuê đất phải nộp Ngân sách nhà nước (không bao gồm tiền thuê đất được miễn giảm).

– Trường hợp chuyển nhượng dự án không bao gồm tiền thuê đất thì giá tính thuế là toàn bộ giá chuyển nhượng dự án.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 được biết và thực hiện theo đúng quy định pháp luật./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG (đã ký) Cao Anh Tuấn

| Hỏi đáp pháp luật | Tag: . . .