Công văn 81/TCHQ-TXNK

Công văn 81/TCHQ-TXNK Miễn thuế hàng nhập khẩu Tải về Công văn 81/TCHQ-TXNK về miễn thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành. BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ----------- Số: 81/TCHQ-TXNK V/v miễn thuế hàng nhập khẩu CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------------------------...

Có thể bạn quan tâm:

Công văn 81/TCHQ-TXNK

Miễn thuế hàng nhập khẩu Tải về

stt thả thính | cap thả thính

Công văn 81/TCHQ-TXNK về miễn thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ———– Số: 81/TCHQ-TXNK V/v miễn thuế hàng nhập khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————————-

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

– Văn phòng FHI 360/Việt Nam; (Tầng 7, Tòa nhà VP Tổng CT Du lịch Hà Nội, số 18 Lý Thường Kiệt) – Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn ngày 28/12/2012 của Văn phòng FHI 360/Việt Nam về việc miễn thuế lô hàng gửi từ Mỹ đến Việt Nam cho Văn phòng đại diện tại Hà Nội để sử dụng nội bộ. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/03/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG ngày 15/10/2007 của liên Bộ Công thương – Tài chính – Ngoại giao hướng dẫn chi tiết được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam;

Căn cứ Điểm 3 Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục Hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Mục 19 Điều 4 Phần I Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ thì:

Hàng hóa là vật dụng cần thiết nhập khẩu để phục vụ cho nhu cầu công tác của Văn phòng đại diện tại Hà Nội được miễn thuế nhập khẩu và không chịu thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Văn phòng FHI 360/Việt Nam được biết và liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi đăng ký mở tờ khai nhập khẩu để được xem xét giải quyết cụ thể.

Nơi nhận: – Như trên; – Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG (đã ký) Hoàng Việt Cường

| Hỏi đáp pháp luật | Tag: . . . .