Công văn 86/2013/TCHQ-TXNK

Công văn 86/2013/TCHQ-TXNK Xử lý nợ thuế Tải về Công văn 86/2013/TCHQ-TXNK về xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành. BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------------- Số: 86/TCHQ-TXNK V/v xử lý nợ thuế CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------------------- Hà Nội, ngày...

Có thể bạn quan tâm:

Công văn 86/2013/TCHQ-TXNK

Xử lý nợ thuế Tải về

stt thả thính | cap thả thính

Công văn 86/2013/TCHQ-TXNK về xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ————– Số: 86/TCHQ-TXNK V/v xử lý nợ thuế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————————-

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan Hà Tĩnh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1674/HQHT-NV ngày 24/12/2012 của Cục Hải quan Hà Tĩnh báo cáo về việc bù trừ tiền thuế giữa cơ quan Thuế và cơ quan Hải quan; Vấn đề này, Tổng cục Hải quan ghi nhận để trao đổi với các đơn vị có liên quan và sẽ sớm có ý kiến trả lời đơn vị cụ thể. Trong thời gian chờ xử lý đề nghị Cục Hải quan Hà Tĩnh thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hà Tĩnh biết./.

Nơi nhận: – Như trên; – Lưu: VT, TXNK – QLN (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG KT.CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK PHÓ CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Hoàng Tuấn

| Hỏi đáp pháp luật | Tag: . . . .