Công văn về việc hướng dẫn thực hiện thí điểm mức chi tiền lương, thu nhập

Công văn về việc hướng dẫn thực hiện thí điểm mức chi tiền lương, thu nhập Tải về Công văn 3759/BHXH-BC của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện thí điểm mức chi tiền lương, thu nhập. BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------------------- Số: 3759/BHXH-BC V/v: Hướng dẫn thực hiện thí điểm mức chi tiền lương, thu nhập ...

Có thể bạn quan tâm:

Công văn về việc hướng dẫn thực hiện thí điểm mức chi tiền lương, thu nhập

Tải về

stt thả thính | cap thả thính

Công văn 3759/BHXH-BC của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện thí điểm mức chi tiền lương, thu nhập.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ——————– Số: 3759/BHXH-BC V/v: Hướng dẫn thực hiện thí điểm mức chi tiền lương, thu nhập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2012
Kính gửi:

– Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; – Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; – Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam; – Đại diện BHXH Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Quyết định số 37/2012/QĐ-TTg ngày 07/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm mức chi tiền lương, thu nhập đối với ngành Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2012-2015, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi chung là các đơn vị) thực hiện chi tiền lương, thu nhập từ nguồn kinh phí chi quản lý bộ máy như sau:

1. Đối tượng áp dụng

Công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và lao động hợp đồng tạm tuyển trong chỉ tiêu biên chế theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (gọi chung là công chức, viên chức).

2. Mức tiền lương thí điểm và thời gian thực hiện

2.1. Mức chi tiền lương cho đối tượng quy định tại Mục 1 công văn này bằng 1,8 lần so với chế độ tiền lương đối với công chức, viên chức do Nhà nước quy định (lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp, trừ phụ cấp làm thêm, làm thêm giờ).

Phần chênh lệch giữa mức chi tiền lương thực tế theo quy định tại mục này so với chế độ tiền lương đối với công chức, viên chức do Nhà nước quy định không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn.

2.2. Thời gian thực hiện thí điểm mức lương theo Điểm 2.1 nêu trên từ ngày 01/01/2012 đến 31/12/2015.

| Hỏi đáp pháp luật | Tag: . . .