Công văn về việc áp dụng mức thuế mặt hàng nhập khẩu

Công văn về việc áp dụng mức thuế mặt hàng nhập khẩu Tải về Công văn 5725/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng mức thuế mặt hàng nhập khẩu. BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ----------------------- Số: 5725/TCHQ-TXNK V/v: Áp dụng mức thuế mặt hàng nhập khẩu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...

Có thể bạn quan tâm:

Công văn về việc áp dụng mức thuế mặt hàng nhập khẩu

Tải về

stt thả thính | cap thả thính

Công văn 5725/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng mức thuế mặt hàng nhập khẩu.

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ———————– Số: 5725/TCHQ-TXNK V/v: Áp dụng mức thuế mặt hàng nhập khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2012

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghiệp TAI – TECH (khu công nghiệp Nhơn Trạch I, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 12091/TT-12 ngày 18/09/2012 của Công ty TNHH Công ty TNHH Công nghiệp TAI – TECH về việc áp dụng mức thhuế nhập khẩu của mặt hàng thép hợp kim có chứa nguyên tố Bo theo phiếu chuyển của Văn phòng Bộ Tài chính ngày 20/09/2012. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1. Căn cứ tại điểm 3.2 phần I mục II chương 98 Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính thì điều kiện để áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại chương 98 là: Việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng cho các nhóm mặt hàng từ nhóm 98.01 đến nhóm 98.16 phải theo đúng mô tả hàng hóa quy định tại danh mục biểu thuế nhập khẩu ghi tại mục II chương 98, không áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định cho mặt hàng, nhóm mặt hàng đó tại 97 Chương thuộc mục I phụ lục II. 2. Căn cứ điểm 3.2, khoản 3, mục I Thông tư số 45/2007/TT-BTC ngày 07/05/2007 hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thì: "Trường hợp mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) của một mặt hàng quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thấp hơn so với mức thuế suất ưu đãi đặc biệt quy định tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam cho từng hiệp định thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định ban hành thì mức thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng cho mặt hàng này sẽ là mức thuế suất MFN" Vì vậy, đối với trường hợp thép hợp kim có chứa nguyên tố Bo nhập khẩu có xuất xứ từ Trung Quốc nếu: – Đáp ứng các điều kiện được áp dụng thuế suất ACFTA quy định tại điều 2 Thông tư số 162/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính thì thực hiện theo mã số và mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi quy định tại Thông tư số 162/2011/TT-BTC. – Không đáp ứng điều kiện của Thông tư số 162/2011/TT-BTC hoặc mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại Thông tư số 162/2011/TT-BTC cao hơn mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính thì áp dụng mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi quy định tại Thông tư số 157/2011/TT-BTC (mã số 9811.00.00, thuế suất 10%). Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Công nghiệp TAI – TECH biết ./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường

| Hỏi đáp pháp luật | Tag: . .