Thông tư 27/2009 về việc hướng dẫn giãn thuế thu nhập cá nhân

Thông tư 27/2009 về việc hướng dẫn giãn thuế thu nhập cá nhân Tải về "Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Bộ Tài chính...

Có thể bạn quan tâm:

Thông tư 27/2009 về việc hướng dẫn giãn thuế thu nhập cá nhân

Tải về

stt thả thính | cap thả thính

“Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Bộ Tài chính tạm thời hướng dẫn thực hiện việc giãn thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân như sau:”

| Hỏi đáp pháp luật | Tag: . . .